{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

期間限定送好禮!進行中
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
點我購買

維修行李箱請點我

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

期間限定送好禮!進行中
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
點我購買

維修行李箱請點我

因員工聚餐,土城、內湖門市 10/6 (五)當日 17:00 打烊【詳情請點我】

  • 商品常見問題

    Product FAQ

商品常見問題

Product FAQ

FAQ

Q:為什麼行李箱外面的膜是破的?有刮傷,感覺不像新的!

Q:行李箱密碼鎖如何設定?

Q:密碼鎖的密碼忘記或亂碼了怎麼辦?

Q:為什麼箱子拉桿會些微搖晃呢?